Disclaimer

Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de website van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) met domeinnaam www.asz.be. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden onder voorbehoud van alle rechten. De gebruikers van de website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

 

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Het ASZ stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. Het ASZ biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

Gebruik van informatie

De informatie op de website van het ASZ werd met zorg samengesteld. Het ASZ garandeert echter niet continu de juistheid of volledigheid van al deze informatie. De informatie van de website heeft een algemeen karakter en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd. De medische informatie op deze website is algemeen en vervangt geen diagnose door een arts. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende zorgverlener.

 

Het ASZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website. De verantwoordelijkheid berust steeds bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

 

Het ASZ kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien het ASZ verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via .... Ook als u vindt dat informatie op de website onduidelijk is of dat er zaken ontbreken, dan kunt u dat via die weg melden.

 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de ter beschikking gestelde informatie berusten bij het ASZ. De gebruiker mag de gegevens op deze website enkel raadplegen en reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van het ASZ. U kunt hiervoor contact opnemen via ....

 

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

Indien de gebruiker persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijvingsformulier van een activiteit, dan verwerkt het ASZ deze conform de geldende wetgeving. Het ASZ maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden. De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen of verwijderen. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen via ....

 

Contact

Voor eventuele vragen, suggesties of klachten over de inhoud en/of het gebruik van de website kan u zich richten tot de webmaster via ....

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail