Ethisch kader

Het A.S.Z. maakt gebruik van een ethisch kader en dit in een poging de medewerker te ondersteunen in de dagdagelijkse zorgpraktijk. Deze ondersteuning dient zich aan door een aanbod van tools die een handvat kunnen bieden bij ethische problemen. Ditzelfde ethisch kader vindt tevens zijn wortels terug in de missie en visie van het ziekenhuis

 

Het ethisch kader bevat een aantal afspraken, regels en normen waaraan men zich als medewerker dient te houden. Die afspraken, regels en normen zijn gebaseerd op de talloze wetteksten die er omtrent ethisch vraagstukken bestaan en op de wetgeving omtrent de rechten van de patiënt

 

De rechten van de patiënt vormen de ruggengraat van de gedragscode voor elkeen die binnen de instelling is tewerkgesteld, ongeacht de functie. Deze gedragscode maakt dan ook expliciet deel uit van de missie en de visie van het ziekenhuis in de opdrachtverklaring.

 

Zo heeft elke patiënt in het A.S.Z. recht op:

  • het krijgen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • het vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar
  • goede en verstaanbare informatie over de gezondheidstoestand
  • vrij en goed geïnformeerd (kunnen) toestemmen met een tussenkomst, onderzoek of therapie
  • de bevestiging dat elke zorgverlener is verzekerd en gemachtigd om zijn beroep uit te oefenen
  • een goed onderhouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • een toegankelijke ombudsdienst waar iedereen terecht kan met om het even welke klacht

 

Verder zijn er binnen het ziekenhuis ook afspraken waarin het omgaan met welbepaalde ethische vraagstukken is vastgelegd: 

 

 

Met het oog op het bewaken van deze afspraken heeft het ziekenhuis een ethische commissie die bestaat uit artsen en medewerkers van het ziekenhuis, huisartsen en externe raadgevers.

 

Zie ook:

PDF icoonVoorafgaande zorgplanning

 

Bron: wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail