DE ASZ-resultaten VIP² GGZ 

 

Visie & aanpak kwaliteit te monitoren en te verbeteren

 

Actieve monitoring van kwaliteitsparameters is de manier om de zorg te verbeteren, de hulpverleningsprocessen te optimaliseren, de cliënt beter te bedienen (tevredenheid) en de wachtlijsten weg te werken. Dit kan geconcretiseerd worden in 8 kenmerken van kwaliteitsvolle zorg: effectief, efficiënt, tijdig, toegankelijk, billijk, continu, veilig en patiënt gestuurd.

 

Indicatoren zijn instrumenten voor het zichtbaar maken van bepaalde aspecten van de kwaliteit van de zorg. In 2012 startte het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Verschillende partners en stakeholders ontwikkelden indicatoren op 5 domeinen. Het ASZ nam actief deel aan deze ontwikkeling.

 

Het ASZ neemt deel aan VIP² algemene ziekenhuizen én VIP2 geestelijke gezondheidszorg. Daarmee beoogt de directie 2 doelen:

 • de eigen resultaten kunnen vergelijken met andere Vlaamse ziekenhuizen. De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren ze goed, op welke minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
  • de kwaliteit in het ASZ transparant maken. Het ASZ schrijft immers in haar visie dat ze uitmuntende, kwalitatieve, innovatieve en patiënt gestuurde zorg biedt. Deze kwaliteit moet transparant zijn.

            Zowel voor de overheid als voor de patiënt/cliënt/burger/zorgverleners/… zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is. Door de resultaten van indicatoren kenbaar te maken willen we de patiënt de mogelijkheid bieden om geïnformeerd voor het ASZ te kiezen.

 

Wij geven u als medewerker, patiënt of bezoeker graag inzage in de kwaliteit van onze zorg door een aantal gemeten resultaten van onze zorgprocessen te publiceren www.asz.be en op www.zorgkwaliteit.be.

 

Op basis van de gemeten resultaten nemen wij initiatieven en werken wij dagelijks aan voortdurende kwaliteitsverbetering. 

 

Wat is VIP² GGZ

 

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg[1]. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en voor de patiënt.

In het ASZ betreft het metingen op de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) campus Aalst.

 

Resultaten Indicatoren 2017

Vlaamse Patiëntenpeiling

 

De patiëntenpeiling is een vragenlijst die werd meegegeven aan patiënten die in behandeling waren op de PAAZ- afdeling in maart en april 2017. De resultaten reflecteren hoe tevreden patiënten zijn over verschillende aspecten van de zorgverlening en van de dienstverlening die ze hebben ervaren.

 

Hieronder worden de resultaten van de PAAZ ASZ (“uw voorziening”) weergegeven ten opzichte van alle deelnemende voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg (“alle patiënten” in alle sectoren en “alle patiënten” op PAAZ).

 

[1] Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

10

 

11

12

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij de resultaten

 

Het gemiddelde cijfer dat de patiëntengroep zou geven aan de PAAZ van het ASZ is 8,7%. Dat is hoger dan het gemiddelde in alle psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (7,8%).

Daarenboven zou 70% van deze patiëntengroep het ASZ “zeker wel” aanbevelen aan vrienden of familie30% zou dit “waarschijnlijk wel” doen. Dit is hoger dan het gemiddelde van deze sector in Vlaanderen.

Patiënten zijn voornamelijk tevreden over de therapeutische relatie, de zorg op maat, de inspraak en  de veiligheid van de zorg in het ASZ.

Toch merken we op basis van deze resultaten dat er ook verbeterpunten zijn met name inzake de gegeven informatie over de behandeling, de inspraak in de zorg, de samenwerking met andere hulpverleners en de patiëntenrechten. Acties om dit te verbeteren zijn gepland.

 

Inzet ervaringsdeskundigen

 

Via inzet van ervaringsdeskundigen worden de herstelprocessen van patiënten/cliënten versterkt, zowel door coaching van de patiënten/cliënten zelf, als door beïnvloeding van de hulpverleners en beleidsmakers.

 

De PAAZ in het ASZ is zoals vele andere PAAZ-afdelingen een eerste opvang met korte opnames van 2 tot 4 weken met een grote variatie in pathologie. Een groot aantal problemen op de PAAZ bestaan uit crisistoestanden, waar de ervaringsdeskundige geen bijdrage kan leveren. Om die reden zijn in deze acute setting in het ASZ geen ervaringsdeskundigen aanwezig. De aanpak gebeurt in de eerste plaats door een professioneel team met grondige kennis en ervaring. Een ervaringsdeskundige is deskundig binnen een bepaalde aandoening en kan met zijn ervaring meer waarde geven aan een langer lopende specifieke behandeling, door een individueel gesprek of in een kleine groep.

 

Suicidepreventiebeleid

 

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar zijn, via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen. Deze indicator meet of volgende protocollen of richtlijnen aanwezig zijn in de documenten van de voorziening:

 

 1. Er is een richtlijn omtrent de formele inschatting van het suïciderisico van alle patiënten bij de eerste aanmelding in de GGZ-voorziening.
 2. Er is een richtlijn aangaande patiënten met een suïciderisico.
 3. Er is een te volgen stroomdiagram voor patiënten met een suïciderisico.
 4. Er is een richtlijn aangaande de aanpak van patiënten met suïciderisico die behandeladvies weigeren.
 5. Er is een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst tussen minstens één andere zorgvoorziening om de continuïteit van zorg te waarborgen.
 6. Er is een overzicht en/of verslag waaruit blijkt de voorziening jaarlijks potentieel suïcide faciliterende situaties identificeert.
 7. Er is een richtlijn die voorschrijft dat suïcidepogingen en suïcides systematisch worden genoteerd in het (elektronisch) patiëntendossier.
 8. Er is een meldsysteem om onder meer suïcidepogingen en suïcides te registreren.
 9. Er is een richtlijn voor het systematisch analyseren van suïcidepogingen en suïcides.
 10. Er is een overzicht van de interne en externe gevolgde opleidingen in verband met suïcidepreventie.

 

Het resultaat toont dus een score op 10, waarbij een score “0” betekent dat alle items van een suïcidepreventiebeleid afwezig zijn, terwijl score 10 wil zeggen dat alle items aanwezig zijn. In onze voorziening scoren we 8/10.

 

Toelichting bij de resultaten

 

De PAAZ ASZ behaald een mooie score van 8/10. Punt 5 en 9 zijn niet aanwezig in het ASZ. De voorziening werkt goed samen met omliggende zorgvoorzieningen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. In 2018 zullen deze samenwerkingsovereenkomsten ook schriftelijk worden vastgelegd.

 

Op heden beschikt het ASZ niet over een richtlijn over de systematische analyse va suïcidepogingen en suïcides. De nood aan dergelijke richtlijn is op de agenda geplaatst o.a. in samenwerking met de spoeddienst.

 

14

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail