NIAZ-accreditatie

Een internationaal kwaliteitslabel voor het ASZ

 

In het voorjaar van 2018 heeft het ASZ een internationaal kwaliteitslabel behaald. Dit label werd toegekend door het NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

 

NIAZ LOGO

 

 

 

 

 

 

De auditsystematiek van het NIAZ, bestaat uit 3 fasen:

 

  • Het zelfevaluatierapport van de instelling, kortweg ZER genaamd. Het ASZ onderbouwt in dit rapport dat voldaan is aan de voorwaarden voor het toekennen van een accreditatiestatus. Op basis van dit rapport, dat werd ingediend op 4 juni 2017, kreeg het ASZ een positief voortgangsbesluit. Het accreditatietraject kon worden verder gezet.
  • Het intern auditsysteem van de instelling . De instelling voert zelf kwaliteitsaudits op basis van het normenkader uit. Deze audits dienen aan een aantal strenge voorwaarden te voldoen. Een van die voorwaarden is dat de medische staf actief betrokken is. Het ASZ voert interne audits en veiligheidsrondes uit sinds 2013 op alle diensten. De ongeveer 50 auditoren genoten daarvoor een specifieke opleiding.
  • De externe audit door het NIAZ. Van 4 tot 8 december 2017 werd het ASZ getoetst op de kwaliteitsnorm zorginstelling 2.4 door een 10-tal NIAZ auditoren. Begin april 2018 werd het ASZ op de hoogte gebracht dat het NIAZ op basis van de bevindingen van de auditoren het NIAZ kwaliteitslabel toekent aan het ASZ.

 

Lees hier het persbericht omtrent onze NIAZ-accreditatie.

 

Het NIAZ- auditrapport

 

Het auditrapport is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. Per hoofdstuk zijn er verschillende rubrieken. Per rubriek zijn er verschillende normen. In totaal is het ASZ getoetst op 151 normen.

 

Voor het toekennen van een accreditatiestatus is het noodzakelijk dat de zorginstelling naar het oordeel van het NIAZ genoegzaam en aantoonbaar aan een drietal voorwaarden voldoet:

  • De cultuur is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit almede o borging van de doorgevoerde verbeteringen.
  • De besturing en organisatie van de (zorg)processen zijn zo ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg.
  • De veiligheid van patiënten/cliënten, medewerkers, bezoekers en omgeving is naar behoren geborgd.

 

Het ASZ voldoet aan al deze voorwaarden, aldus het NIAZ.

 

Het NIAZ geeft een score van 1 tot 4 op de normen. Voor een aantal normelementen stelt het NIAZ de eis dat een score 3 vereist is.

 

In de tabel hieronder staat per hoofdstuk beschreven op hoeveel normen het ASZ minstens een score 3 haalde (los van het feit of dit al dan niet werd vooropgesteld door het NIAZ). Het ASZ haalde voor 90,7% van de normen minstens een score 3.

 

Rubrieken

aantal nomen met score hoger dan 3 t.o.v. aantal normen

(totaal %)

Hoofdstuk 1: Leiderschap

Rubriek: 111 (inhoud beleidsvisie)

Rubriek: 112 (beleidsvisie actualiseren)

Rubriek: 121 (taakverdelen en communiceren)

Rubriek: 122 (organisatie borgen)

15/17 (88%)

5/6

3/3

4/4

3/4

Hoofdstuk 2: Strategie en beleid

Rubriek: 211 (beleid verkennen)

Rubriek: 213 (beleid vormen (inhoud))

Rubriek: 215 (meting, evaluatie, verantwoording)

Rubriek: 216 (wijziging functiepakket)

8/8 (100%)

2/2

3/3

1/1

2/2

Hoofdstuk 3: Management van medewerkers

Rubriek: 311 (werving en behoud)

Rubriek: 312 (afstemming)

Rubriek: 313 (werkomgeving)

Rubriek: 321 (functioneren)

Rubriek: 322 (begeleiding)

Rubriek: 323 (scholing)

22/24 (91%)

4/5

1/2

5/5

4/4

5/5

3/3

Hoofdstuk 4: Management van middelen

Rubriek: 411 (inkoopproces)

Rubriek: 412 (uitbesteden)

Rubriek: 421 (apparatuur)

Rubriek: 422 (informatietechnologie)

Rubriek: 423 (infrastructuur)

Rubriek: 431 (geneesmiddelenvoorziening)

Rubriek: 432 (bloedvoorziening)

Rubriek: 433 (bescherming fysische agentia)

Rubriek: 434 (infectiepreventie)

Rubriek: 435 (voedselvoorziening)

42/48 (87%)

2/2

1/1

9/11

1/1

5/5

6/8

3/4

3/4

11/11

1/1

Hoofdstuk 5: Management van (zorg)processen

Rubriek: 511 (procesontwerp en -beschrijving)

Rubriek: 512 (procesontwerp: meting)

Rubriek: 513 (procesontwerp: verbetering en vernieuwing)

Rubriek: 514 (risicomanagement: proactief)

Rubriek: 515 (risicomanagement: reactief)

Rubriek: 516 (patiëntgerichtheid: proactief)

Rubriek: 517 (patiëntgerichtheid: reactief)

Rubriek: 518 (professionele coördinatie en continuïteit)

Rubriek: 519 (zorg in bijzondere omstandigheden)

50/54 (92%)

6/6

5/6

2/2

6/8

3/3

12/12

3/3

7/7

6/7

Aantal behaalde normen/totaal aantal normen

137/151

% aantal behaalde normen

90,7%

 
Door op volgende links te “klikken” krijgt u een gedetailleerde tabel per hoofdstuk met informatie over de normen, de score bij de normen, de complimenten, de sterke punten en de verbeterpunten. We werken momenteel hard aan actieplannen rond deze verbeterpunten.

 

PDF icoonHoofdstuk LEIDERSCHAP

PDF icoonHoofdstuk MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS

PDF icoonHoofdstuk MANAGEMENT VAN MIDDELEN

PDF icoonHoofdstuk MANAGEMENT VAN ZORGPROCESSEN

PDF icoonHoofdstuk STRATEGIE EN BELEID

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail