Patiëntenervaringen

Ondanks alle inspanningen die wij leveren om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kan er altijd wel iets anders lopen dan verwacht. Indien dit het geval is, kunt u dit melden. Uw ervaringen helpen immers om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Soms berust ongenoegen op een misverstand. Daarom is het belangrijk dat u eerst in dialoog gaat met de betrokken medewerker: de behandelende arts, de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke zorgverlener. Een gesprek kan vaak veel ophelderen. Als het gesprek niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst.

 

 

terug naar boven Een incident melden

Een (bijna-)incident wordt gezien als een onbedoelde gebeurtenis tijdens de zorg of behandeling die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden, of (nog) zou kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn een val, een identificatiefout, medicatievergissing, … Het is belangrijk dat alle incidenten of bijna-incidenten, gemeld worden. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. Stuur hiervoor bij voorkeur een e-mail naar ... en onze dienst Kwaliteit zal u laten weten of ze nog extra gegevens nodig hebben voor uw melding. 

 

Opvolging incident?

De dienst kwaliteit en patiëntveiligheid heeft als taak de melding samen met de betrokkenen verder op te volgen. Op basis van de analyse van de meldingen, worden concrete verbeteracties opgesteld. Zo kan het zijn dat door uw melding een bepaalde werkwijze in het ziekenhuis wordt aangepast.

 

terug naar boven Een klacht indienen

Een klacht is een uiting van ongenoegen of ontevredenheid omtrent de zorg- of dienstverlening aan de patiënten in het ziekenhuis. De behandeling van de klacht staat beschreven in het huishoudelijk reglement. 

 

PDF icoonOmbudsdienst_huishoudelijk_reglement

 

Als u problemen of klachten heeft, adviseren wij deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen – arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers – te bespreken. Hebt u een probleem waar u zelf geen oplossing voor weet, of hebt u een vervelende situatie meegemaakt in ons ziekenhuis? Dan kan u bij de ombudsdienst terecht op ...

 

Per klacht wordt een dossier aangelegd waarin de probleemstelling en de ondernomen stappen, de resultaten en de bevindingen worden genoteerd. De persoonsgegevens in het klachtendossier worden slechts bewaard gedurende de tijd nodig voor de behandeling van de klacht en voor het opstellen van het jaarverslag.

 

Bij elke schriftelijke klachtmelding wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstmelding aan de melder overgemaakt. Hierin wordt gesteld dat de klacht wordt voorgelegd aan de betrokken verantwoordelijken. Afhankelijk van de dringendheid, de ernst en de complexiteit van de klacht gebeurt de behandeling schriftelijk of mondeling.

 

Indien de melder verwacht dat de ombudspersoon bemiddelt om tot een oplossing, een rechtzetting of een accuraat antwoord te komen, wordt de klacht voor verder onderzoek en nadere toelichting overgemaakt aan de verantwoordelijke. Het is aan de verantwoordelijke(n) om in overleg met de betrokken zorgverstrekker(s) de situatie te onderzoeken, toelichting te geven en elementen aan te reiken voor een oplossing en/of antwoord. Op basis daarvan wordt – in principe – door de ombudsdienst een uiteindelijk antwoord gegeven aan de melder.

 

terug naar boven Een suggestie formuleren

Alle suggesties tot verbetering van de zorg- en of dienstverlening in het ziekenhuis of het formuleren van een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit zijn welkom, bij voorkeur via mail op ...

 

Wij moedigen aan om suggesties door te geven zodat wij onze zorg kunnen verbeteren waar nodig. De ombudsdienst geeft deze dan door aan de directie. Zij onderzoeken of dit relevant kan zijn voor een betere zorg.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail