Bescherming tegen hoge medische kosten

De overheid werkte een aantal sociale maatregelen uit om medische kosten in bepaalde situaties of voor bepaalde doelgroepen te beperken.

 • Verhoogde tegemoetkoming
 • Maximumfactuur

 

Verhoogde tegemoetkoming

 

Sommige mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Zij betalen een lager bedrag voor hun behandeling.

 

Voor wie?

Onderstaande personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan een bepaald bedrag (kan verhoogd worden per bijkomend gezinslid). Uw ziekenfonds kan u verder informeren over de geldende bedragen.

 

 • Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
 • Langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
 • Eenoudergezinnen
 • Ambtenaren die langer dan een jaar afwezig zijn wegens ziekte
 • Personen met een handicap
 • Personen die in België verblijven vanaf 65 jaar
 • Kloosterlingen vanaf 65 jaar
 • Personen die recht hebben op een toelage van het stookoliefonds
 • Kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van tenminste 66 procent
 • Personen die een van de volgende uitkeringen ontvangen: leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Niet-begeleide minderjarige asielzoekers
 • Militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar, uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte

 

De verhoogde tegemoetkoming geldt voor de patiënt en iedereen die bij hem als ten laste is ingeschreven. Uw ziekenfonds licht het A.S.Z. automatisch in als de verhoogde tegemoetkoming voor u van toepassing is.

 

Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor uw gezin beperkt tot een plafondbedrag. Bereikt u persoonlijke aandeel voor geneeskundige zorg (= remgeld) in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag? Dan krijgt uw gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald. Onder ‘gezin’ verstaat men alle mensen die volgens het Rijksregister op 1 januari ingeschreven zijn op hetzelfde adres. Raadpleeg uw ziekenfonds voor meer informatie.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail