Afschrift of inzage patiëntendossier

Elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier met de mogelijkheid tot inzage en afschrift. Bent u in het ziekenhuis opgenomen en u wenst uw dossier in te kijken, vraag dit dan rechtstreeks aan de arts. Eens uit het ziekenhuis ontslagen, moet u een aanvraag tot inzage van uw dossier richten aan de ombudsdienst.

 

Voor het opvragen van uw patiëntendossier zijn de volgende scenario’s mogelijk:

 

  • Ik vraag de inzage van mijn patiëntendossier zelf aan. De patiënt dient een schriftelijke aanvraag tot inzage of afschrift van zijn medisch dossier te richten aan de ombudsdienst.  Gebruik voor dit verzoek het formulier dat u onderaan deze pagina vindt. Vanaf de ontvangst van uw verzoek heeft de beroepsbeoefenaar 15 dagen de tijd om het dossier af te leveren.

 

  • Ik vraag als vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger van de patiënt het patiëntendossier mits machtiging door de patiënt. Een vertegenwoordiger wordt voorafgaand benoemd door de patiënt om in zijn plaats de patiëntenrechten uit te oefenen indien en zolang hij hiertoe zelf niet in staat zou zijn. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig. Voor meer informatie kan je met de ombudsdienst contact opnemen.

 

  • Wat na overlijden van de patiënt? Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad - de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders - het patiëntendossier onrechtstreeks inzien. Dit gebeurt dan via een door hen aangeduide beroepsbeoefenaar, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Tevens dient hiervoor aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
    • De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
    • Het verzoek tot inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene.  Mogelijke redenen zijn het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten,…
    • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen. Neem contact op met de ombudsdienst indien u hierover vragen heeft.

  

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail