Uw toestemming voor het delen van uw gezondheidsgegevens

Toestemming voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen verschillende zorgverleners en organisaties

 

Met het eHealth-platform van de overheid (waaronder COZO) kunnen alle Belgische zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren. Als u hiermee instemt moet u eenmalig een geïnformeerde toestemming geven. Dit kan

  • via de toepassing ehealthconsent
  • via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.

 

Onderstaand filmpje geeft u meer informatie over het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens met uw zorgverleners. (www.patientconsent.be

 

 

Uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen het A.S.Z.

 

Het A.S.Z. verwerkt heel wat persoonsgegevens van patiënten. In de meeste gevallen zal het A.S.Z. deze verwerken zonder dat daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u vereist is.

 

Het ziekenhuis mag volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens enkel gegevens verwerken indien er een rechtmatige grondslag is. Enkel in onderstaande gevallen is er een rechtmatige grondslag:

 

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele overeenkomst, waarbij de patiënt een partij is. Denk hier bijvoorbeeld aan verwerking van persoonsgegevens in kader van een arts-patiënt-relatie. Opt-out is niet mogelijk.
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verantwoordelijke rust. Het aanleggen en bewaren van een patiëntendossier is een wettelijke verplichting onder verantwoordelijkheid van de hoofdarts. Opt-out is niet mogelijk. Wanneer het delen van de gegevens berust op een wettelijke verplichting, dan is dit binnen het ziekenhuis opgenomen in het privacyreglement voor de betrokkene, beschikbaar op de website van het ASZ.
  • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Het redden van een leven is een rechtmatige grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. Opt-out is niet mogelijk.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Bijvoorbeeld het melden van infectieziekten aan de overheid, het verwerken van camerabeelden op een publiek terrein. Opt-out is niet mogelijk.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (hier het A.S.Z. of de arts) of van een derde. Privacybelang moet bij deze grondslag worden afgewogen tegenover belangen van de verantwoordelijke of derden. De verordening verwijst hier dus nog uitdrukkelijk naar situaties, waarbij betrokkene een kind is.
  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden. Wat hierbij van belang is, dat de betrokkene deze toestemming kan intrekken. Opt-out is dus mogelijk.

 

Het Klinisch Werkstation (KWS) of het gedeeld medisch dossier

 

Het KWS van UZ Leuven wordt gebruikt door heel wat ziekenhuizen, waaronder het A.S.Z. Dit resulteert in één medisch dossier per patiënt binnen deze partnerziekenhuizen.

Het is erg belangrijk dat uw behandelende arts zicht heeft op de volledige informatie over uw gezondheidstoestand. Daarom kunt u als patiënt niet weigeren dat behandelende zorgverleners van de nexuzhealth-ziekenhuizen toegang hebben tot uw dossier.

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Pas wanneer u behandeld wordt bij een van de nexuzhealth-partners is uw dossier toegankelijk voor de betrokken zorgverleners in dat ziekenhuis en dit zolang de betrokkenheid bij uw behandeling duurt. Elk van de zorgverleners is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Als patiënt heeft u ook toegang via de beveiligde webtoepassing ‘mynexuzhealth’.

Ook uw huisarts of doorverwijzende zorgverlener (specialist, klinisch bioloog, ...) kan, mits uw toestemming, uw elektronische patiëntendossier in een nexuzhealth-ziekenhuis raadplegen vanuit zijn praktijk. Deze toegang is beveiligd. De doorverwijzer wordt zo beter geïnformeerd over het zorgproces en kan beter inspelen op de noden van de patiënt en zijn familie.

 

Meer informatie over deze toepassing kan u vinden op: https://www.nexuzhealth.be/nl/nexuzhealth

 

Uitwisseling van gegevens via de telefoon

 

Hou er altijd rekening mee dat medewerkers en artsen gebonden zijn aan het beroepsgeheim.  Informatie over patiënten via de telefoon wordt enkel in zeer uitzonderlijke situaties verstrekt.

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail