Ethisch comité

1. Werking van het Ethisch Comité

Algemeen

In een ziekenhuis gebeurt heel wat dat het leven raakt, hierdoor is het doen en laten in een ziekenhuis extra complex geworden. Omdat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen wat wel en niet ethisch verantwoord is kan er steeds een beroep gedaan worden op het ethisch comité om u bij te staan met advies en ondersteuning.
Iedere medewerker (artsen en personeelsleden) van het A.S.Z. kan een beroep doen, hetzij individueel of in groepsverband, met al hun vragen van ethische aard. Deze vragen moeten wel betrekking hebben op de praktijk en aansluiten bij de taken van Het Ethisch Comité. De EC is weliswaar geen geschillencommissie. 

 

Ethisch comité A.S.Z.

Het ethisch comité in het A.S.Z. is een lokaal ethisch comité. Dit betekent dat studies in ons ziekenhuis moeten goedgekeurd worden door het lokale ethisch comité en een centraal ethisch comité (meestal universitair of groot ziekenhuis).

 

Het ethisch comité in het A.S.Z. is lid van de Belgian Association of Research Ethics Committees – BAREC asbl-vzw

 

Leden

Dr. Bart ROMBAUT | Pneumoloog - voorzitter Ethisch comité

Dr. Erwin FOSSELLE | Neuroloog op rust
Dr. Joanna VAN ERPS | Oncoloog

Dr. Sonja VAN MELKEBEKE | Anesthesist

Dr. Koen LAPAGE  | Anesthesist
Dr. Filip VAN DER MEERSCH | Gastro-enteroloog
Dr. Jos VANDRIESSCHE | Huisarts

Joris VAN DEN BERGE | diensthoofd verpleging
Frans VAN DER VEKEN |  Verpleegkundig pijnspecialist
Katleen VAN DER BIEST | Jurist 

Hilde PLAS |  Secretariaat

 

Vergaderdata 2021

 3 februari 2021  19 - 21 uur
 5 mei 2021  19 - 21 uur
 30 juni 2021  19 - 21 uur
 8 september 2021  19 - 21 uur
 1 december 2021  19 - 21 uur

 

Taken Ethisch Comité

Het ethische comité heeft een 3-voudige functie:

 • Een begeleidende en raadgevende functie ivm ethische aspecten van de ziekenhuiszorg (vb: euthanasie, palliatieve sedatie, ethisch geladen aspecten van de ziekenhuiszorg zoals fixatie, code therapie beperking…).
 • Ondersteunende functie inzake ethiek bij beslissingen in individuele gevallen ( situaties op de werkvloer die door betrokken zorgverleners ethisch in vraag worden gesteld, ethische dillema’s vormen).
 • Adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen (klinische studies).

 

Werking Ethisch Comité

De werking van het ethisch comité is wettelijk vastgelegd volgens het KB van 12 augustus 1994.

 • Het ethisch comité vergadert 5 x per jaar. De data van deze vergaderingen worden voor een volledig jaar vastgelegd en bekendgemaakt op zowel intra- als internet (ASZ-website).
 • Een verzoek of programmapunt welke dient opgenomen te worden in de vergadering dient tenminste 2 weken op voorhand aan de secretaris of voorzitter schriftelijk of elektronisch overgemaakt te worden.
 • Indien een dringende vraagstelling/ethische kwestie zich voordoet kan deze op urgentere wijze behandeld worden (in bijzondere zitting). De vraagsteller wendt zich dan tot de voorzitter, secretaris of lid van de EC.
 • De vraagsteller kan ofwel op eigen verzoek ofwel op verzoek van het EC zijn vraag komen toelichten op de vergadering van de EC (dit is evenwel niet verplicht in het geval van een individuele adviesvraag).
 • Een lid van de EC kan persoonlijk benaderd worden voor een adviesvraag. Hij/zij zal dan in vertrouwen en met respect voor geheimhouding (indien gewenst) de kwestie voorleggen op de voltallige vergadering.
 • De adviezen en raadgevingen van de EC zijn vertrouwelijk en bevatten een weergave van de verschillende standpunten van de leden. Ze worden in een gemotiveerd verslag aan de vraagsteller doorgezonden. Evenwel zijn zij niet bindend.

 • De vergaderingen van de EC zijn niet openbaar. De leden zijn dan ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht en dienen beslissingen of adviezen met respect te bejegenen.
 • Het origineel verslag van de vergadering wordt door de secretaris bewaard in het archief (elektronisch). Het archief is enkel toegankelijk voor de leden van de EC.
 • Verslagen en adviezen kunnen worden gepubliceerd op het intranet (met uitzondering van de vertrouwelijke elementen en adviezen).
 • Jaarlijks voor 28 februari wordt het activiteitenverslag van het voorbije jaar naar het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek doorgestuurd via www.health.fogv.be/CEL/index.jsp

 

2. Aan welke klinische studies neemt het ASZ deel als onderzoekscentrum?

Via onderstaande linken krijg je een overzicht van de klinische studies die momenteel in het ASZ lopen: 

 

 

3. Indienen van studies bij Ethisch Comité

 • Een verzoek tot advies voor een studie of onderzoek dient elektronisch of schriftelijk aan het secretariaat van de EC te worden overgemaakt (bij voorkeur elektronisch). De EC van het ASZ is geen centraal/leidend EC.
 • De EC van het ASZ dient zich uitsluitend uit te spreken over volgende aspecten:
  • De bekwaamheid van de onderzoeker en zijn medewerkers
  • De geschiktheid van de faciliteiten
  • De adequaatheid en volledigheid van de te verstrekken schriftelijke informatie en de procedure om de toestemming van de patiënt vast te leggen.
 • Volgende documenten dienen ingediend te worden: (indien schriftelijk in 2 exemplaren)
  • Begeleidend schrijven
  • 1 exemplaar van protocol
  • 1 exemplaar van patiënteninformatie en toestemmingsformulier informed consent (Nederlandse versie)
  • 1 exemplaar study summary
  • 1 exemplaar investigator brochure
  • 1 exemplaar van het  verzekeringsattest
  • 1 exemplaar van CV van de onderzoeker
  • Het eudract nummer of uniek belgisch nummer van de studie
  • De goedkeuring van het centraal/leidend ethisch comité
  • Facturatiegegevens van de aanvrager of betalingsbewijs naar het rekeningnummer IBAN: BE60 3930 3130 0070 (BIC: BBRUBEB) met vermelding 'Ethisch Comité + naam van studie protocol/firma'

 

Adres:

A.S.Z. Ethisch Comité     

Merestraat 80                  

9300 AALST                      

 

T 053 76 68 24

E ...

 

 • Documenten moeten 2 weken voor de vergadering aan de secretaris bezorgd worden
 • Het ethisch comité verwacht van de onderzoekers feedback over het verloop van de studie, de resultaten en eventuele stopzetten en/of afsluiten van de studie. • Financiële vergoeding voor studies

De tarieven voor experimenten zijn gebaseerd op de wettelijke bepaalde bedragen:

Volgens KB van 15 juli 2004

 • Geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 2017:
 • Betaling is niet vereist voor studies met een niet-commerciële opdrachtgever (universiteit, ziekenhuis, wetenschappelijke fondsen…).
   • Interventioneel experiment
    • Monocentrich: 1337 euro
    • Multicentrisch:
     • Centraal EC: 1337 euro
     • Lokaal EC: 401 euro
    • Amendement: 334 euro
   • Niet-interventioneel experiment
    • Monocentrisch: 535 euro
    • Multicentrisch:
     • Centraal EC: 535 euro
     • Lokaal EC: 134 euro
   • Amendement (enkel aan het centraal ethisch comité)
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail