Ethisch comité

1. Werking van het Ethisch Comité

Algemeen

In een ziekenhuis gebeurt heel wat dat het leven raakt, hierdoor is het doen en laten in een ziekenhuis extra complex geworden. Omdat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen wat wel en niet ethisch verantwoord is kan er steeds een beroep gedaan worden op het ethisch comité om u bij te staan met advies en ondersteuning.
Iedere medewerker (artsen en personeelsleden) van het ASZ kan een beroep doen, hetzij individueel of in groepsverband, met al hun vragen van ethische aard. Deze vragen moeten wel betrekking hebben op de praktijk en aansluiten bij de taken van Het Ethisch Comité. De EC is weliswaar geen geschillencommissie. 

 

Ethisch comité ASZ

Het ethisch comité in het ASZ is een lokaal ethisch comité. Dit betekent dat studies in ons ziekenhuis moeten goedgekeurd worden door het lokale ethisch comité en een centraal ethisch comité (meestal universitair of groot ziekenhuis).

 

Leden

Dr. Bart ROMBAUT | Pneumoloog - voorzitter Ethisch comité

Dr. Erwin FOSSELLE | Neuroloog
Dr. Joanna VAN ERPS | Oncoloog

Dr. Sonia VAN MELKEBEKE | Anesthesist
Dr. Marie STRUBBE | Anesthesist
Dr. Filip VAN DER MEERSCH | Gastro-enteroloog
Dr. William DE COCK | Huisarts
Herman VAN DE SIJPE | Voormalig diensthoofd verpleging

Joris VAN DEN BERGHE | diensthoofd verpleging
Frans VAN DER VEKEN |  Verpleegkundig pijnspecialist
Katleen VAN DER BIEST | Jurist 

Hilde PLAS |  Secretariaat

 

Vergaderdata 2019

6 februari 2019  19 - 21 uur
8 mei 2019  19 - 21 uur
3 juli 2019  19 - 21 uur
4 september 2019  19 - 21 uur
4 december 2019  19 - 21 uur

 

Taken Etisch Comité

Het ethische comité heeft een 3-voudige functie:

 • Een begeleidende en raadgevende functie ivm ethische aspecten van de ziekenhuiszorg (vb: euthanasie, palliatieve sedatie, ethisch geladen aspecten van de ziekenhuiszorg zoals fixatie, code therapie beperking…).
 • Ondersteunende functie inzake ethiek bij beslissingen in individuele gevallen ( situaties op de werkvloer die door betrokken zorgverleners ethisch in vraag worden gesteld, ethische dillema’s vormen).
 • Adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen (klinische studies).

 

Werking Etisch Comité

De werking van het ethisch comité is wettelijk vastgelegd volgens het KB van 12 augustus 1994.

 • Het ethisch comité vergadert 4 x per jaar. De datum van deze vergadering worden voor een volledig jaar vastgelegd en bekendgemaakt op zowel intra- als internet (ASZ-website).
 • Een verzoek of programmapunt welke dient opgenomen te worden in de vergadering dient tenminste 2 weken op voorhand aan de secretaris of voorzitter schriftelijk en elektronisch overgemaakt te worden.
 • Indien een dringende vraagstelling/ethische kwestie zich voordoet kan deze op urgentere wijze behandeld worden (in bijzondere zitting). De vraagsteller wendt zich dan tot de voorzitter, secretaris of lid van de EC.
 • De vraagsteller kan ofwel op eigen verzoek ofwel op verzoek van het EC zijn vraag komen toelichten op de vergadering van de EC (dit is evenwel niet verplicht voor in het geval van een individuele adviesvraag).
 • Een lid van de EC kan persoonlijk benaderd worden voor een adviesvraag. Hij/zij zal dan in vertrouwen en met respect voor geheimhouding (indien gewenst) de kwestie voorleggen op de voltallige vergadering.
 • De adviezen en raadgevingen van de EC zijn vertrouwelijk en bevatten een weergave van de verschillende standpunten van de leden. Ze worden in een gemotiveerd verslag aan de vraagsteller doorgezonden. Evenwel zijn zij niet bindend.

 • De vergaderingen van de EC zijn niet openbaar. De leden zijn dan ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht en dienen beslissingen of adviezen met respect te bejegenen.
 • Het origineel verslag van der vergadering wordt door de secretaris bewaard in het archief (elektronisch). Het archief is enkel toegankelijk voor de leden van de EC.
 • Verslagen en adviezen kunnen worden eveneens gepubliceerd op het intranet (met uitzondering van de vertrouwelijke elementen en adviezen).
 • Jaarlijks voor 28 februari wordt het activiteitenverslag van het voorbije jaar naar het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek doorgestuurd via online-formulier: htpp://www.health.fogv.be/CEL/index.jsp

 

2. Aan welke klinische studies neemt het ASZ deel als onderzoekscentrum?

Via onderstaande linken krijg je een overzicht van de klinische studies die momenteel in het ASZ lopen: 

 

 

3. Indienen van studies bij Ethisch Comité

 • Een verzoek tot advies voor een studie of onderzoek dient elektronisch of schriftelijk aan het secretariaat van de EC te worden overgemaakt (bij voorkeur elektronisch). De EC van het ASZ is geen centraal/leidend EC.
 • De EC van het ASZ dient zich uitsluitend uit te spreken over volgende aspecten:
  • De bekwaamheid van de onderzoeker en zijn medewerkers
  • De geschiktheid van de faciliteiten
  • De adequaatheid en volledigheid van de te verstrekken schriftelijke informatie en de procedure om de toestemming van de patiënt vast te leggen.
 • Volgende documenten dienen ingediend te worden: (indien schriftelijk in 2 exemplaren)
  • Ingevuld aanvraagformulier EC en ondertekend
  • 1 exemplaar van protocol
  • 1 exemplaar van patiënteninformatie en toestemmingsformulier informed consent (Nederlandse versie)
  • 1 exemplaar study summary
  • 1 exemplaar investigator brochure
  • 1 exemplaar van het  verzekeringsattest
  • 1 exemplaar van CV van de onderzoeker
  • Het eudract nummer of uniek belgisch nummer van de studie
  • De goedkeuring van het centraal/leidend ethisch comité
  • Betalingsbewijs -> op rekeningnummer              IBAN: BE60 3930 3130 0070

BIC: BBRUBEBB

Met de vermelding  Ethisch Comité+ naam van studie protocol/firma

 

Adres:

ASZ Ethisch Comité     T 053 76 68 24

Merestraat 80                  F 053 76 68 09

9300 AALST                      E ...

 

 

 • Documenten moeten 2 weken voor de vergadering aan de secretaris bezorgd worden
 • Het ethisch comité verwacht van de onderzoekers feedback over het verloop van de studie, de resultaten en eventuele stopzetten en/of afsluiten van de studie. • Financiële vergoeding voor studies

De tarieven voor experimenten zijn gebaseerd op de wettelijke bepaalde bedragen:

Volgens KB van 15 juli 2004

 • Geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 2017:
 • Betaling is niet vereist voor studies met een niet-commerciële opdrachtgever (universiteit, ziekenhuis, wetenschappelijke fondsen…).
   • Interventioneel experiment
    • Monocentrich: 1280 euro
    • Multicentrisch:
     • Aan Non-leading (lokaal EC): 384 euro
   • Niet-interventioneel experiment
    • Monocentrisch: 512 euro
    • Multicentrisch:
     • Aan Non-leading (lokaal EC): 128 euro
   • Amendement (enkel aan het centraal ethisch comité)
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail