Algemene informatie
ql_contact 

Contact

053 76 66 20(Aalst)

054 43 21 11 (G'bergen)

 

Mail

...

 

 ql_raadpleging

Psychiatrie

 

 wegwijs

Aalst

S-gebouw - verdieping -1

 

G'bergen

Zone A - verdieping +3

 

Onze werking

terug naar boven Onze missie

De PAAZ streeft ernaar om de best mogelijke individuele zorg in de meest optimale omstandigheden te bieden aan haar patiënten. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om via specifieke observatie tot een diagnose te komen en zo een behandeling op maat aan te bieden. Er wordt een therapeutische, warme en menselijke omgeving gecreëerd waarin de patiënt rust kan vinden om daarna een balans te kunnen opmaken en te kunnen kiezen voor verandering, en waarbij hij binnen (de aanzet van) dit veranderingsproces op zijn maat ondersteund wordt, zowel tijdens zijn opname als erna. Ook familie wordt zoveel mogelijk betrokken bij dit proces. Elke nieuwe opname is een kans tot verandering.

terug naar boven Wat betekent dit concreet voor u?

Bij het begin van uw opname zal vanuit verschillende invalshoeken gepoogd worden uw probleem in kaart te brengen. Het is vanzelfsprekend dat in veel gevallen u hierin zelf een enorme bijdrage kan leveren. Met het team zal samen met u aanvankelijk geprobeerd worden uw eigen hulpvraag duidelijk te maken en hieraan dan een aantal haalbare behandeldoelen te koppelen. Hetgeen in uw leven gebeurd is en misschien geleid heeft tot uw klachten, kunnen wij niet ongedaan maken. Wij kunnen u wel anders leren omgaan met personen of gebeurtenissen.

Meestal zal het nodig zijn belangrijke derden te contacteren. Enerzijds om een duidelijk zicht te krijgen op de problematiek en de gevolgen doch anderzijds ook om hen te betrekken op weg naar verandering. Uiteraard zal dat altijd gebeuren in overleg en met uw goedkeuring.

Het actieplan dat wordt opgemaakt bij het begin van uw opname zal periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgestuurd. Wij vinden het alleszins heel belangrijk dat u snel terug in uw vertrouwde milieu kan functioneren.

Op de PAAZ wordt uitgegaan van het zogenaamde biopsychosociaal model. Dit wil zeggen dat wij menen dat er meerdere factoren meespelen bij het ontstaan, voortbestaan of herstel van uw klachten, namelijk biologische, sociale en/of psychologische factoren. 

Tijdens uw behandeling zal soms medicamenteus worden tussengekomen. U zal hierover zoveel mogelijk uitleg krijgen, ook bij medicatiewijzigingen. 

terug naar boven Diagnose en behandeling

Eerst en vooral is een juiste diagnose en opsporen van psychiatrische ziektebeelden erg belangrijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technische onderzoeken en van psychodiagnostiek. Een juiste diagnose heeft belangrijke gevolgen voor het bepalen van de juiste behandeling niet in het minst op medicamenteus vlak. Dit luik omvat dan het biologisch aspect.

Het tweede luik omvat het psychologische. Bij een opname op de psychiatrische afdeling is het belangrijk uw denken, uw gevoelens en uw gedrag nader te bestuderen om zo aanknopingspunten te vinden voor een gedragstherapeutische behandeling. We gaan ervan uit dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis (datgene wat we reeds meegemaakt hebben in het verleden). Een gedragstherapeutische behandeling steunt daarenboven op onderzoeksresultaten en is gericht op verandering. Soms zal ook beroep worden gedaan op andere psychologische interventies.

Tenslotte is er het sociale luik. Hierbij wordt vooral gekeken naar het gevolg van uw problemen op gebied van financiën, huisvesting, tewerkstelling, vrijetijdsbesteding en uw contacten met anderen. Er wordt samen met u gezocht naar een oplossing voor de problemen op dit vlak.

Wij werken met een multidisciplinair team, dit wil zeggen dat er vanuit verschillende vakgebieden naar uw klachten zal gekeken worden.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail